Name : ปุ๋ษยหมัก
Details : ปุ๋ยหมักอินทรีย์ผลิตจากวัตถุดิบอินทรีย์100% ผ่านระยะการหมัก ที่พอเหมาะ มีจุลินทรีย์ กลุ่มที่เป็นประโยชน์แก่พืช และธาตุอาหารหลัก และรอง รวมทั้งธาตุอาหารเสริม. ใช้ได้กับพืชทุกชนิด


Normal price : 300
Special price : 250