Name : สบู่เหลวสำหรับเด็ก
Details : สบู่เหลวใช้สำหรับอาบนำ้เด็กเล็ก สูตรอ่อนโยน ใช้สีจากกระเจี้ยบ ไม่เจือสี สังเคราะห์  ขนาด  1 ลิตร
Normal price : 150
Special price : 130